לוגו איילת
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סיפורי הצלחה

נדחתה תביעה לביטול פסק דין

נדחתה תביעה לביטול פסק דין בגין הסכם פשרה, אשר הוגשה כנגד לקוח משרדנו, והתובע חוייב בתשלום הוצאות.

לקריאת פסק דין מיום 20.7.2023

 

 

מיקור חוץ לגיטימי

נדחתה תביעה כנגד מושב שיוצג על-ידי משרדנו, והתקבלה טענתנו כי עבודות קטיף שבוצעו ע"י עובד קבלן ניתנו במסגרת מיקור חוץ לגיטימי.

לקריאת פסק דין מיום 28.7.2021

לקריאת המאמר המלא 

 

 

נדחתה תביעה לאובדן רווחים

נדחתה תביעה בסך של 5,000,000 ₪ כנגד גדש הר חברון שיוצגה על ידי משרדנו. בית המשפט דחה את טענות התובעת להפרת הסכם ותביעה בגין אובדן רווחים.

לקריאת פסק דין מיום 5.7.2020

 

זכות עיון במסמכי אגודה

מפקח מטעם רשמת האגודות קיבל עמדת משרדנו, כי חבר אגודה יוכל לעיין בהסכמים בכפוף לחתימה על כתב סודיות.

לקריאת המאמר המלא 

 

פסילת התמודדות לועד

מפקח מטעם רשמת האגודות קיבל עמדת משרדנו, ואישר לחבר אגודה להתמודד לבחירות לועד.

לקריאת המאמר המלא 

 

הנתבע חויב בתשלום ערבון

משרדנו מייצג גופים רבים בענף הלול וביניהם מדגריות, מגדלים, משחטות וכיוצ"ב. הניסיון מלמד כי ביחסים בין הגופים שאנו מייצגים ללקוחותיהם, על פי רוב, עובדים תחת תנאי אשראי כשהצדדים פתוחים בסכומים גבוהים והתשלום מבוצע לאחר השיווק. כאשר גוף קורס כלכלית בדרך הוא מותיר אחריו חובות במיליוני ₪. אספר לכם כי במסגרת תיק המתנהל ממש בימים אלו…

לקריאת המאמר המלא 

 

לאחר שהוגש ערר מטעם משרדנו קיבל המגדל תוספת מכסה

כמי שמייצגת, מזה שנים רבות, מגוון לקוחות בענף הלול, וביניהם: מדגריות, מגדלים, הן משלוחת הפטם והן משלוחת ביצי המאכל, משחטות וכיוצ"ב, נוכחתי כי לעיתים עסקאות בענף נסגרות ב"לחיצת יד", מבלי שהצדדים טורחים לערוך ביניהם הסכם מסודר בכתב. לעיתים קרובות אף מדובר בהתקשרויות שהיקפן נאמד במאות אלפי ₪ ויותר, המבוססות בעיקרן על "אמון הדדי" השורר בין הצדדים. אולם, הדברים נראים אחרת כאשר היחסים בין המתקשרים עולים על שרטון, וצד אחד מנסה להתכחש להבנות שהושגו עימו בעל פה והיוו את הבסיס להתקשרות…

לקריאת המאמר המלא 

 

ה"פ 214/01 בן עטיה שלום נ' ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נווה ימין ואח'

בית המשפט קבע כי האבחנה שעשה המושב בין בעלי הנחלות במושב, ששילמו דמי חכירה, לבין תושבי המושב האחרים אינה רלוונטית לעניין הקצאת המגרשים. משכך, בית המשפט פסק כי העדפת המושב להקצות את המגרשים לבניהם של בעלי הנחלה ולא לבניהם של בעלי משקי העזר הינה אפליה אסורה בין שווים ויש לפוסלה.

 לפסק הדין המלא 214-01

 

7411/08 ד"ר סטולוביץ נ' קבוצת יבנה 

נדחתה תביעה במאות אלפי ש"ח שהגיש נותן שירותים כנגד קיבוץ שיוצג על ידי משרדנו

לפסק דין המלא 7441-08

 

ת"א 12942-09-08 בר יוחאי נ' יהב יעוץ הדרכה ופתוח ארגוני בע"מ ואח'

הסכם שנחתם עם עצמאי שהועסק על ידי החברה הוכר על ידי בית המשפט המחוזי כחוזה מחייב למרות העובדה שלא נחתמו כל נספחיו. בית המשפט עשה שימוש בסמכותו על פי סעיף 26 לחוק החוזים וקבע כי נושאים שלא הוסדרו בהסכם הושלמו על ידי הצדדים בהתאם לנוהג שלפיו נהגו – הן לפני כריתתו וחתימתו של ההסכם והן לאחר מכן.

לפסק דין המלא 12942-09-08

 

ת"א 32343-07-14 נס מטח בע"מ נ' מפעל הפיס ואח' 

עתירה שהגיש משרדנו התקבלה ונקבע כי הצעה שהוגשה באיחור תוכל להשתתף במכרז 

לפסק דין המלא 32343-07-14

 

עת"מ 27029-03-13 נס מטח בע"מ נ' עיריית ערד ואח'

עתירה מינהלית שהגיש משרדנו התקבלה ובית המשפט הורה לבטל את ההחלטה על ביטול מכרז

לפסק דין המלא 27029-03-13

 

עא (ת"א) 2165/05 קידר בע"מ נ' נעמי כהן

התקבל במלואו ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל. כתוצאה מקבלת הערעור, תיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגד המערערת נסגר והכספים אשר נגבו במסגרתו הוחזרו למערערת. בית המשפט קבע, כי משנשלח שיק הרשום ישירות על שם המשיבה ולא על שמו של בא כוחה, לא נפל פגם מהותי בביצוע פסק הדין המצדיק פתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד המערערת מכח פסק הדין. עוד נקבע, כי על פי דיני השליחות, על אף שבפסק הדין נכתב כי יש לרשום את השיק לפקודת השלוח (ב"כ המשיבה) אין מניעה לרשום את שיק לפקודת השולח (המשיבה).

לפסק דין המלא 2165-05

 

בשא (רח') 2108/08 יפה הוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' Days Company of Trade L.T.D.

הבקשה להטלת עיקול זמני במעמד צד אחד, על סך 60,000 ₪, התקבלה במלואה. בית המשפט קבע כי קיים חשש סביר שהשהייה שבקיום הדיון במעמד שני הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקשת נזק חמור. עוד נקבע כי אי מתן הצו עלול להכביד, לכאורה, על ביצוע פסק הדין. יצויין, כי בזכות קבלת הצו הזמני נגבה סכום החוב בתיק זה במלואו.

לפסק דין המלא 2108-08

 

47922-07-13 קבוצת יבנה מ' פו פרס מוצרי בשר אקספורט בע"מ ואח'

תביעה של מרדנו לחיוב כספי במאות אלפי ש"ח בעילה של הרמת מסך כפולה ולחיוב אישי של מנהלים התקבלה במלואה

לפסק דין המלא 47922-07-13

 

תא (ת"א) 75138/04 סרמני שי יצחק נ' דני מזרחי דיזיינס בע"מ

בית המשפט דחה את בקשת התובע להגשת תביעה נפרדת בשל עוולות נוספות שנגרמו לו. כמו כן דחה בית המשפט את בקשת התובע לתקן את תביעתו. בית המשפט קבע כי מהות הבקשה היא לפיצול סעדים ועל כן על המבקש להגיש בקשה בכתב מנוסחת ומנומקת אשר עותרת לפיצול סעדים. התקבלה עמדת הנתבעים לפיה הבקשה שהוגשה מנוסחת באופן לאקוני ואינה מספקת תשתית לפיצול סעדים.

לפסק דין המלא 75138-04

 

ערר (דרום) מושב ניר בנים נ' הוועדה לתכנון ובנייה שקמים ואח'

ועדת הערר דחתה את טענתו של העורר כי יש לבטל את היתר בניית הלולים, שכן, הלולים היו אמורים להיות מוקמים במרחק גדול יותר מבתי המגורים של המושב. וועדת הערר קבעה כי משניתן היתר בנייה שיקול הדעת לבטל את ההיתר יהיה מצומצם הרבה יותר משיקול הדעת לבטל החלטה של וועדה מקומית. כך, הצהרה על ביטול ההיתר תיעשה רק במקרה של אי חוקיות בולטת אשר לא הוכחה במקרה דנן.

לפסק דין המלא 2165-05

ה"פ 214/01 בן עטיה שלום נ' ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נווה ימין ואח'

בית המשפט קבע כי האבחנה שעשה המושב בין בעלי הנחלות במושב, ששילמו דמי חכירה, לבין תושבי המושב האחרים אינה רלוונטית לעניין הקצאת המגרשים. משכך, בית המשפט פסק כי העדפת המושב להקצות את המגרשים לבניהם של בעלי הנחלה ולא לבניהם של בעלי משקי העזר הינה אפליה אסורה בין שווים ויש לפוסלה.

 לפסק הדין המלא 214-01

 

7411/08 ד"ר סטולוביץ נ' קבוצת יבנה 

נדחתה תביעה במאות אלפי ש"ח שהגיש נותן שירותים כנגד קיבוץ שיוצג על ידי משרדנו

לפסק דין המלא 7441-08

 

ת"א 12942-09-08 בר יוחאי נ' יהב יעוץ הדרכה ופתוח ארגוני בע"מ ואח'

הסכם שנחתם עם עצמאי שהועסק על ידי החברה הוכר על ידי בית המשפט המחוזי כחוזה מחייב למרות העובדה שלא נחתמו כל נספחיו. בית המשפט עשה שימוש בסמכותו על פי סעיף 26 לחוק החוזים וקבע כי נושאים שלא הוסדרו בהסכם הושלמו על ידי הצדדים בהתאם לנוהג שלפיו נהגו – הן לפני כריתתו וחתימתו של ההסכם והן לאחר מכן.

לפסק דין המלא 12942-09-08

 

ת"א 32343-07-14 נס מטח בע"מ נ' מפעל הפיס ואח' 

עתירה שהגיש משרדנו התקבלה ונקבע כי הצעה שהוגשה באיחור תוכל להשתתף במכרז 

לפסק דין המלא 32343-07-14

 

עת"מ 27029-03-13 נס מטח בע"מ נ' עיריית ערד ואח'

עתירה מינהלית שהגיש משרדנו התקבלה ובית המשפט הורה לבטל את ההחלטה על ביטול מכרז

לפסק דין המלא 27029-03-13

 

עא (ת"א) 2165/05 קידר בע"מ נ' נעמי כהן

התקבל במלואו ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל. כתוצאה מקבלת הערעור, תיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגד המערערת נסגר והכספים אשר נגבו במסגרתו הוחזרו למערערת. בית המשפט קבע, כי משנשלח שיק הרשום ישירות על שם המשיבה ולא על שמו של בא כוחה, לא נפל פגם מהותי בביצוע פסק הדין המצדיק פתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד המערערת מכח פסק הדין. עוד נקבע, כי על פי דיני השליחות, על אף שבפסק הדין נכתב כי יש לרשום את השיק לפקודת השלוח (ב"כ המשיבה) אין מניעה לרשום את שיק לפקודת השולח (המשיבה).

לפסק דין המלא 2165-05

 

בשא (רח') 2108/08 יפה הוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' Days Company of Trade L.T.D.

הבקשה להטלת עיקול זמני במעמד צד אחד, על סך 60,000 ₪, התקבלה במלואה. בית המשפט קבע כי קיים חשש סביר שהשהייה שבקיום הדיון במעמד שני הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקשת נזק חמור. עוד נקבע כי אי מתן הצו עלול להכביד, לכאורה, על ביצוע פסק הדין. יצויין, כי בזכות קבלת הצו הזמני נגבה סכום החוב בתיק זה במלואו.

לפסק דין המלא 2108-08

 

הנתבע חויב בתשלום ערבון

משרדנו מייצג גופים רבים בענף הלול וביניהם מדגריות, מגדלים, משחטות וכיוצ"ב. הניסיון מלמד כי ביחסים בין הגופים שאנו מייצגים ללקוחותיהם, על פי רוב, עובדים תחת תנאי אשראי כשהצדדים פתוחים בסכומים גבוהים והתשלום מבוצע לאחר השיווק. כאשר גוף קורס כלכלית בדרך הוא מותיר אחריו חובות במיליוני ₪. אספר לכם כי במסגרת תיק המתנהל ממש בימים אלו

לפסק דין המלא 47922-07-13

 

תא (ת"א) 75138/04 סרמני שי יצחק נ' דני מזרחי דיזיינס בע"מ

בית המשפט דחה את בקשת התובע להגשת תביעה נפרדת בשל עוולות נוספות שנגרמו לו. כמו כן דחה בית המשפט את בקשת התובע לתקן את תביעתו. בית המשפט קבע כי מהות הבקשה היא לפיצול סעדים ועל כן על המבקש להגיש בקשה בכתב מנוסחת ומנומקת אשר עותרת לפיצול סעדים. התקבלה עמדת הנתבעים לפיה הבקשה שהוגשה מנוסחת באופן לאקוני ואינה מספקת תשתית לפיצול סעדים.

לפסק דין המלא 75138-04

 

ערר (דרום) מושב ניר בנים נ' הוועדה לתכנון ובנייה שקמים ואח'

ועדת הערר דחתה את טענתו של העורר כי יש לבטל את היתר בניית הלולים, שכן, הלולים היו אמורים להיות מוקמים במרחק גדול יותר מבתי המגורים של המושב. וועדת הערר קבעה כי משניתן היתר בנייה שיקול הדעת לבטל את ההיתר יהיה מצומצם הרבה יותר משיקול הדעת לבטל החלטה של וועדה מקומית. כך, הצהרה על ביטול ההיתר תיעשה רק במקרה של אי חוקיות בולטת אשר לא הוכחה במקרה דנן.

לפסק דין המלא 2165-05

Call Now Button