לוגו איילת

המלצה תהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח?

שאלה: האם המלצה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב. מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח (במושב)?

תשובה:

הכרעה בשאלה זו עמדה לאחרונה לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב[1]. באותו עניין דובר על מושב אמונים שהינו מחזיק במשבצת קרקע. מכוח הסכם משולש שנכרת בין המושב, לבין הסוכנות היהודית לבין מינהל מקרקעי ישראל.

הרחבה.

בשנת 1989 החליט המושב על הרחבת היישוב לבני המקום. על יסוד קריטריונים שהיו קבועים בהחלטת המינהל מס' 612. שהוחלפה בשלב מאוחר יותר בחלטה מס' 737. כמו כן החליט המושב ליתן לכל בעל נחלה ביישוב זכות המלצה על בן מושב לקבלת מגרש אחד בתכנית ההרחבה.

מגרש בהרחבה.

בהתאם, הקצה המושב זכות המלצה למשפחה שהייתה ממייסדי המושב. לימים מכרה המשפחה את זכויותיה בנחלה בה החזיקה במושב. וביקשה לממש את זכות ההמלצה שהוקנתה לה. באופן שהמושב ימליץ עליה לקבל מגרש בתכנית ההרחבה, וכך היה.

מס שבח במושב.

בגין ההמלצה של המושב על המשפחה, הוציא מנהל מס שבח למושב שומת מס שבח וזאת מהטעם שההמלצה על המשפחה לקבלת מגרש בתכנית ההרחבה, לאחר שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה במושב, היווה לשיטת מנהל מס שבח עסקה במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

השגה על מס שבח במושב.

על שומת מס שבח הגיש המושב השגה אשר נדחתה. בעקבות זאת, הגיש המושב, יחד עם המשפחה, ערר לביטול שומת מס שבח. במסגרת הדיון בערר, הגיעו הצדדים להסכם דיוני שניתן לו תוקף של פסק דין. לפיו הערר ימחק בכפוף להתחייבות המושב לדווח על ההמלצה. והתחייבות מנהל מס שבח לבטל את השומה. אלא מאי, המושב, על אף התחייבותו, לא דיווח לפקיד השומה על ההמלצה. ומשכך, מנהל מס שבח החל לפעול לגביית השומה. וביצע עיקולים על כספי המושב. לאחר דין ודברים ותכתובות, במסגרתם ביקש המושב לבטל את השומה. הודיע לבסוף מנהל מס שבח כי שומת מס שבח שקיבל המושב עודנה בתוקף.

ערר לבימ"ש מחוזי.

על החלטה זו ערר המושב לבית המשפט המחוזי. במסגרת ההליך המשפטי העלו הצדדים טענות רבות. הן לגבי משמעות ההסדר אליו הגיעו בערר הראשון. והן לגבי נפקות מחדלו של המושב באי הדיווח על ההמלצה לפקיד השומה. לאחר דיון בטענות אלו קבע בית המשפט כי אין מנוס אלא לדון בשאלה המהותית שמעוררת הסוגיה. והיא – האם ההמלצה מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח?

הגדרת "מכירה" בחוק.

המונח "מכירה" מוגדר בסעיף 1 לחוק כדלהלן: "מכירה", לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה. – (1) הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;(2) הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין. וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין. או ויתור על זכות כאמור;(3) הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין. או על ויתור על זכות במקרקעין. וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה; (4)…".

דיון – הזכות במקרקעין.

בית המשפט קבע כי בהתאם לפסיקה. מקום שיש בידי הממליץ כוח משפטי המחייב את המינהל להחכיר מגרש למומלץ, אפשר לראות בעצם ההמלצה כמכירת זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק. משכך, נשאלה השאלה, האם בידי המושב כוח משפטי. המחייב את המינהל להחכיר מגרש למשפחה המומלצת במסגרת תכנית ההרחבה. על שאלה זו עונה בית המשפט בשלילה. בית המשפט מסביר כי ההחלטה על תכנית ההרחבה התקבלה על ידי המושב. שעה שעמדה בתוקף החלטת מינהל מס' 612. מהחלטה זו עולה, כי לא הוקנתה למושב זכות משפטית. לחייב את המינהל להקצות מגרש בתכנית ההרחבה לבני המקום עליהם המליץ.

פסק הדין – ביטול ההחלטה על מס שבח במושב.

במאמר מוסגר יצוין כי בית המשפט אינו נוקט עמדה בשאלת מעמד ההמלצה לאחר החלטה מס' 737, אולם מציין כי בהתאם לפסיקה נראה כי גם בהחלטה זו לא הוקנתה זכות בעלת תוקף משפטי לחייב את המינהל להקצות למי שהומלץ עליו מגרש בתוכנית ההרחבה. לפיכך, נוכח הקביעה כי לא היה בידי המושב כוח משפטי לחייב את המינהל להקצות מגרשים בתכנית ההרחבה לבני המקום עליהם המליץ, נקבע כי מימוש ההמלצה בידי המושב ביחס למשפחה אינו מהווה "מכירה" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ועל כן יש לבטל את שומת מס השבח שיצאה למושב.

 

78313

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".


[1] וע (ת"א) 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות (פורסם בנבו, 17.3.2014)

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

דמי עזיבה

לא אחת פונים למשרדי, הן קיבוצים והן חברי קיבוץ לשעבר, בשאלת הזכאות לקבלת דמי עזיבה. מצאתי לנכון לייחד טור זה לסקירה תמציתית של הכללים החלים

Call Now Button