לוגו איילת

הסבת שיקים וביטולם

לא פעם נשאלנו מה משמעות ביטולו של שיק, אשר הוסב והועבר לאדם שלישי. להלן סקירה תמציתית לנושא הסבת שיק.

תחילה נסביר את המושגים הרלוונטיים לנושא.

הגדרות.

דיני השטרות המוסדרים בפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן:"הפקודה") הם הרלוונטיים לענייננו. הפקודה קובעת כי שיק הינו שטר. לשיק שלושה צדדים – המושך, הוא הנותן את הוראת התשלום. הנמשך, הוא מקבל הוראת התשלום. והנפרע, הוא מקבל התשלום. הנסב, הוא מי שלטובתו הוסב השיק. כאשר הסבת השיק ו/או סיחורו מתבצעים באמצעות חתימת המסב על גב השיק על-מנת להעבירו לאחר. האוחז הינו מי שמחזיק בפועל בשטר ורשאי להעבירו. אוחז כשורה הינו מי שקיבל את השיק לידיו בדרך של סיחור בטרם עבר זמנו. כשהשיק שלם ותקין לפי מראהו ומתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 28 לפקודה. לרבות כי האוחז פעל בתום לב, נתן תמורה בגין מסירת השיק לידיו, לא ידע על פגם בעסקה. לא ידע בשעה שקיבל את השיק על פגמים בזכותו של מחזיק השיק ולא ידע על הטענות כנגד פירעון השיק.

ביטול שיק.

ועתה לגופו של עניין – ביטול שיק פירושו, הוראה לנמשך (הבנק) שלא לפרוע את השיק. למעשה בוטלה הוראת המושך הנובעת מהתקשרותו עם הבנק לכבד את השיק. לכן, אם המושך ביטל את פקודת התשלום, האוחז רשאי לחזור אל המושך ואל המסבים בתביעה בשל חילול השיק. והודעת הביטול אינה משמשת הגנה בפני תביעתו. לאוחז עומדת החזקה לכאורה, כי הוא אוחז כשורה מכח סעיף 29 (ב) לפקודה. על המושך מוטל נטל הראייה לסתור חזקה זו.  אולם, משהוכיח המושך טענת הגנה טובה כנגד ביצוע השיק. כגון, כי  השיק נמשך בנסיבות של רמאות, בכפיה באלימות ופחד, או באי-חוקיות, שאז חל היפוך של נטל הראיה. משמעות היפוך נטל הראיה הינה כי על האוחז יהיה להוכיח כי הוא אוחז כשורה בשיק. במקרה בו תופרך אחיזתו כשורה של האוחז בשיק, למושך ולמסבים הגנה מפני תביעתו של האוחז. וניתן יהיה להעלות כנגד האוחז את כל הטענות הקיימות כלפי הנפרע או מי מהמסבים.

"בלתי סחיר" למניעת הסבת שיק.

על מנת להימנע מהסיטואציה בה ניצבים אתם במערכה משפטית מול צד ג' אליו הוסב השיק כדאי להגביל מראש את סחירותו של השיק. איך עושים זאת? באמצעות הכיתוב "בלתי סחיר" על גבי השיק אשר משמעותו כי לא ניתן להעביר את השיק לאדם אחר (איסור על הסבה).

"קרוס" למניעת הסבת שיק.

יצויין כי פקודת השטרות מכירה גם באפשרויות להגביל את סיחרו של שיק באמצעות שרטוט קרוס על פני השיק. משמעות הקרוס הינה כי השיק יפרע לחשבון בנק בלבד ולא ניתן יהיה לקבל כסף מזומן תמורת השיק. תשומת לבכם כי במצב זה ניתן יהיה להעביר את השיק לאדם שלישי, קרי לבצע הסבה.

 

* "איילת רייך – משרד עורכי דין" מתמחה בקיבוצים, תאגידים ובתחום המסחריחקלאי.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

Call Now Button