לוגו איילת

אחריות חברי ועד/ איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

לפני שבועות אחדים הקדשתי טור זה לנושא אחריות וחובות של דירקטורים המכהנים בדירקטריון החברה. במסגרת זו הסברתי כי  "כלל שיקול הדעת העסקי", שהוכר בפסיקה. מעניק הגנה לחברי דירקטוריון מפני ביקורת שיפוטית על תוכן החלטה שהתקבלה. ולמעשה מנחה את בית המשפט שלא להתערב בשיקול הדעת של נושאי המשרה, אפילו אם היה מוטעה. כמו כן אזכיר כי הסברתי מהי חובת הזהירות של דירקטור כלפי החברה והדרישות הנובעות ממנה. הראשונה, לנקוט באמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות של פעולה המובאת לאישורו. וכל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין זה. והשנייה היא שתתקיים בו מידה נאותה של מיומנות וכישורים. כמו כן עסק הטור בחובת האמונים של הדירקטור לחברה, לפיה עליו לנהוג בתום לב ובאחריות לטובת החברה. ובין השאר להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים. בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים.

חברי ועד אגודה בקיבוץ.

מאז פורסם הטור פנו אלי קוראים רבים. ושאלו האם ובאיזה אופן חלים חובותיהם של הדירקטורים גם על חברי ועד האגודה בקיבוץ. (המכונה "מזכירות" בקיבוצים רבים). נוכח הפניות הרבות בנושא, בחרתי להקדיש את הטור לסוגיה חשובה זו.

תקנות האגודות השיתופיות.

סעיף 23(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975. קובע: "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית. לטובת האגודה וללא הפליה". האם המשמעות של הוראה זו היא החלת חובותיהם של דירקטורים בחברה גם על חברי ועד אגודה?. שאלה זו נדונה בפסיקה וניתנה עליה תשובה.

תיאור מקרה – הועד רוקן את הקיבוץ מכספיו.

כך, במקרה אחד* הגיש קיבוץ תביעה כנגד חברי הועד שלו. בטענה כי אלו חברו בשנת 2000 והביאו לקבלת מספר החלטות באגודה, שמטרתן לרוקן את הקיבוץ מכספים. על ידי יצירת חוב פיקטיבי, על רקע אי הודאות לגבי גורלו ועתידו של הקיבוץ. כתוצאה מהחלטות אלו, חולטו בשנת 2004 בטוחות בסך של 886,129 ₪ שנתן הקיבוץ. עוד נטען, כי באותה עת התקיים הליך של קבלת חברים חדשים לקיבוץ והעניין הוסתר מחברי הקיבוץ.

חובת אמון.

באותו עניין קבע בית המשפט כי על חברי ועד האגודה חובת אמון לאגודה. וזאת מכוח הכלל הבסיסי. לפיו כאשר נתונים לאדם כוח או סמכות על נכסיו של אחר, אזי חב אותו אדם חובת אמון. חובת אמון זו נושאת שני פנים. האחד חיובי – לפיו חייב נושא המשרה לפעול לטובת התאגיד. והשני שלילי – לפיו נושא המשרה חייב להימנע ממצב של ניגוד עניינים בינו לבין התאגיד. בית המשפט קבע כי חובות הדירקטור בחברה נכונות, על דרך ההיקש, גם על חבר ועד האגודה שיתופית. ואמנם, באותו עניין נקבע כי חברי הועד הפרו את חובת האמון המוטלת עליהם. כמו גם את חובת הזהירות החלה עליהם כלפי הקיבוץ. משהפרו את חובותיהם כלפי הקיבוץ, חייבו חברי הועד, ביחד ולחוד, בהשבה לקיבוץ או בפיצויו. בגין הכספים שהוצאו ממנו כתוצאה מהתנהלותם.

תיאור מקרה – הועד מקצה נחלות למקורביו.

במקרה אחר** הוגש כתב תביעה במסגרתו דרשו התובעים לקבל לידם 4 נחלות פנויות במושב.  התובעים טענו שבמקום להקצות להם את הנחלות, על אף שהיו זכאים לכך. החליט ועד האגודה להקצות את השטחים לבנים של חברי הועד ולמקורביהם.

ניגוד עניינים.

באותו עניין קבע בית המשפט כי ועד ההנהלה של האגודה פעל מתוך ניגוד עניינים. בחוסר תום לב ומשיקולים זרים, לקידום הקצאת נחלות במושב. לבני משפחה ולמקורבים של חברי הוועד, תוך הפרה של הוראות הדין והתקנון. באשר להליך קבלת חברים לאגודה והקצאת נחלות בה. ובמטרה למנוע ממעוניינים אחרים להתקבל לאגודה ולהתמודד על הנחלות. כפועל יוצא מהצהרה זו בוטלה החלטת המינהל והסוכנות על הקצאת נחלות למומלצי האגודה. וניתנת הוראה למינהל ולסוכנות לשקול בשנית את עמדתם.

תיאור מקרה – אחריות אישית.

במקרה נוסף*** נקבע כי כל עוד פועלים חברי ההנהלה במסגרת החוק ובתום לב אין הם נושאים באחריות אישית. אף אם טעו בשיקול דעתם והביאו את האגודה לידי הפסד. אולם אם חברי ההנהלה הפועלים בניגוד להוראות הקבועות בחוק. או שאינם ממלאים את החובות שהמחוקק הטיל עליהם. ופועלים שלא בתום לב כלפי חברי האגודה, עלולים הם לשאת באחריות למעשיהם.

התרשלות חברי ועד האגודה.

לסיכום, דעו כי הפסיקה החילה את החובות החלות על דירקטור בחברה (חובת זהירות וחובת אמונים) גם על חברי ועד הנהלה באגודה שיתופית (בשינויים המחויבים) לרבות בחינת התרשלות חברי ועד האגודה במילוי תפקידם וחובת אי ההימצאות בניגוד עניינים.

*ת"א (שלום חי') 38187-07-11 קיבוץ צבעון נ' הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (פורסם בנבו, 20.09.2015).

**ת"א (מחוזי י-ם) 8126/06 ניתאי שפירא נ' נחושה – מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם בנבו, 11.07.2010).

***שלג החרמון א.ש. חקלאית לשיווק ואספקה נ' אבו שאהין פואז סאלח (פורסם בנבו, 23.03.2008).

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בליווי משפטי של עסקים בתחום המסחרי- -מינהלי ודיני עבודה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

יחסי עבודה ב"קיבוץ המתחדש".

שאלה: האם מתקיימים יחסי עבודה בין החבר לקיבוץ שהפך ל"קיבוץ מתחדש"?   תשובה: סוגיית יחסי העבודה בין חבר ל"קיבוץ מתחדש" מגיעה, מעת לעת, לפתחם של

Call Now Button