לוגו איילת

רפורמה בחוק ההגבלים העסקיים/ איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

במרוצת השנים הפכנו מודעים למגבלות שמטיל עליהם חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988. ובעיקרן האיסור על עשיית "הסדר כובל". חוק ההגבלים העסקיים קובע כי הסדר כובל הוא "הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים. לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו. באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם. או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר".  אני מבקשת להביא לידיעתכם כי ביום 1.1.19 אישרה הכנסת רפורמה בחוק ההגבלים העסקיים.

הרפורמה.

בהצעת החוק, שאושרה כאמור, כתוב כי המטרה המרכזית שעומדת ביסוד תיקון החוק. היא מיקוד האיסורים שבחוק בפעילויות שמטרתן להפחית את התחרות במשק. הצעת החוק באה לחזק את יכולתה של הרשות להגבלים עסקיים לפעול במלוא הכוח ובאפקטיביות לטובת קידום התחרות. בה בעת, יסירו נטל רגולטורי ובירוקרטי מיותר מפעילות עסקית שאינה מעלה חשש לפגיעה בתחרות. כדי לאפשר לעסקים הפועלים באופן תחרותי לקדם צמיחה במשק.

חוק התחרות הכלכלית.

ראשית אציין, כי במסגרת הרפורמה שינו את שמו של החוק לחוק התחרות הכלכלית. בהתאם, גם הממונה על ההגבלים העסקיים יכונה מעתה הממונה על התחרות. והרשות לגבלים עסקיים תהפוך לרשות התחרות.
שינוי מהותי ומשמעותי שנוגע גם לקיבוצים ביצעו בסעיף 48 לחוק, שכותרתו "אחריותו של חבר בני אדם". עד היום קבע החוק כי כאשר חבר-בני-אדם, ובכללם קיבוץ, מבצע עבירה על החוק. יאשימו בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה, באותו חבר-בני-אדם, מנהל פעיל, שותף. – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום. אם לא הוכיח שאת העבירה ביצעו שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

אחריות נושאי משרה.

בנוסח החוק החדש הרחיבו את אחריותו של נושא משרה בגין עבירה על החוק. ראשית, נקבע כי סעיף זה יחול על "נושא משרה", אותו הגדיר התיקון:. מנהל פעיל בתאגיד שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. כמו כן נקבע כי נושא המשרה יהיה אחראי לעבירה שנעברה על ידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. בנוסף נקבע כי נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי החוק בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. וכי המפר הוראה זו, דינו מאסר שנה וקנס.

מנהל כמפקח.

כלומר, החוק מטיל על נושאי המשרה בתאגיד חובה חריגה ויוצאת דופן. של פיקוח מתמיד על כך כי התאגיד או מי מעובדיו לא מבצעים עבירה על החוק. הוראה זו מחייבת למעשה את המנהלים להקדים תרופה למכה. ולנקוט באמצעים ברורים שיביאו לשמירת החוק בתאגיד. כגון גיבוש נהלים ברורים שיוטמעו בתאגיד למניעת עבירה על החוק.

עיצומים כספיים.

תיקונים נוספים שנעשו במסגרת הרפורמה נוגעים להגדלת תקרת העיצומים הכספיים. כך, עד לתיקון קבע החוק כי אדם המפר את הוראת החוק צפוי לעיצום כספי בסכום של עד כ-מיליון ₪. ואם היה המפר תאגיד. והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות. בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים. רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור. ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על כ- 24.5 מיליון ₪. סעיף זה תוקן ונקבע כי תקרת העיצומים תהיה עד לסך של 100 מיליון שקלים.

ענישה על הסדר כובל.

אף הענישה הפלילית הוחמרה במסגרת הרפורמה. ונקבע כי מי שהיה צד להסדר כובל שלא אושר כדין דינו מאסר חמש שנים. במקום 3 שנות מאסר שהיו קבועות בחוק לפני התיקון.

החלטת פטור.

לצד זאת קיצרה הרפורמה את הזמן שעומד לממונה על התחרות ליתן החלטה בבקשה לפטור מאישור הסדר כובל. כך, אם עד לתיקון היה על ממונה ליתן החלטתו תוך 90 יום עם אפשרות לארכה של 60 יום. במסגרת הרפורמה נקבע כי על הממונה להחליט בבקשת הפטור תוך 30 יום. עם אפשרות לארכה נוספת של עד 120 יום בסך הכל.

הגבלים עסקיים.

שינוי נוסף שנעשה במסגרת תיקון החוק הוא בהגדרת מונופולין. עד לתיקון, מונופולין הוגדר "ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד". במסגרת התיקון לחוק הורחב מושג זה ונקבע כי גם אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם, אף אם אינו מחזיק ב- 50% מהשוק, יראו בו כמונופולין. בעניין זה הודיעה הרשות כי תפרסם גילוי דעת לציבור בדבר מדדים רלבנטיים והנחיות בדבר הערכת קיומו של כח שוק משמעותי, וכי לא תתבצע אכיפה של סעיף זה לפני הפרסום.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

מימון הוצאות משפט של בעל תפקיד

ועדת ביקורת, הפועלת בקיבוצים רבים, מורכבת מחברי קיבוץ אשר לקחו על עצמם, בדך כלל בהתנדבות, תפקיד חשוב. בדומה לתפקידים אחרים, תפקיד זה מזמין חיכוכים עם

עובד-מעביד ומה שביניהם

שאלת יחסי עובד מעביד בין חבר לבין אגודה שיתופית ממשיכה להעסיק קיבוצים שיתופיים. אשר לעיתים זקוקים להכוונה משפטית על מנת לגבש עמדה בסוגיה. במטרה כי

Call Now Button