לוגו איילת

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) תשע"ב-2012

בענף הלול שכיחה התקשרות של ספקים מול סוכנים מסחריים. לצורך שיווק תוצרת. עד לאחרונה, מעמדו המשפטי של הסוכן לא היה מוגן. למעשה, על אף שהסוכן השקיע את מרצו, זמנו ומשאביו בפיתוח השוק של הספק ובניית המוניטין שלו. לא היו לו כמעט זכויות עצמאיות. אלא אם כן קבעו כאלה בחוזה סוכנות בינו לבין הספק. לא אחת הגיעה לפתחו של בית המשפט תביעה מטעם סוכן. אשר לאחר שהשקיע מאמצים רבים למען הספק, לרבות חדירה לשוק חדש, קיבל הודעה מהספק. כי הוא מפסיק את ההתקשרות עימו. במצב כזה, הסוכן לא זוכה לקצור את פירות השקעותיו ויוצא קירח מכאן ומכאן. בעוד שהספק ממשיך ליהנות מהצלחותיו של הסוכן.

יחסי ספק וסוכן מקצועי.

כמו כן עד לאחרונה עמדת בתי המשפט באשר לזכויותיו של הסוכן לא הייתה אחידה. ולכן היה צורך בהתערבותו של המחוקק. התערבות כזו אכן הגיעה עם פרסומו של חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) תשע"ב-2012, ביום 27.2.12. חוק זה מטרתו להגן על זכויותיו של הסוכן המסחרי. והוא שואב מהוראות הדירקטיבה של האיחוד האירופי בעניין סוכן מסחרי. אשר בינו לבין הספק לא קיימים יחסי עובד מעביד. בדומה לחוקי העבודה בישראל, החוק הינו חוק קוגנטי. כלומר, החוק כופה את הוראותיו על הצדדים. ואלו אינם יכולים להתנות על הוראותיו באמצעות חוזה ביניהם, אלא לטובת הסוכן.
להלן נפרט את הנושאים המרכזיים בחוק-

הגדרות ספק וסוכן מקצועי:

החוק מגדיר סוכן מסחרי כמי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות. שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק. בקשר לרכישת טובין (נכסים מוחשיים שאינם מקרקעין) המשווקים על ידי הספק. החוק מגדיר ספק כ- יצרן טובין. או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, "סימן מסחר" – בין רשום ובין שאינו רשום.
החוק מגדיר חוזה סוכנות כחוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי. שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת. לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים. לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק. בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות.

חובת נאמנות:

כחלק מההגנה על הסוכן קובע החוק כי הצדדים לחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות. בכך מעגן המחוקק, בהוראה כללית, את חובתו של הספק לנהוג בהגינות כלפי הסוכן ולא לנצל אותו.

סיום התקשרות:

החוק קובע כי צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה (היינו חוזה שלא קבעו לו מועד סיום). רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד השני בתוך זמן סביר מראש ובכתב. ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תפחת מאלה, לפי העניין: (1)  במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה – שבועיים; (2)  במהלך התקופה שתחילתה בחודש השביעי מיום תחילת החוזה עד תום השנה הראשונה מאותו מועד – חודש; (3)  במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה – חודשיים; (4)  במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה – שלושה חודשים; (5)  במהלך השנה הרביעית מיום תחילת החוזה – ארבעה חודשים; (6)  במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה – חמישה חודשים; (7)  במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך – שישה חודשים.

דמי הודעה מוקדמת:

החוק קובע כי ספק רשאי להורות לסוכן להפסיק לאלתר לפעול בעבורו. אך זאת רק בכפוף לתשלום דמי הודעה מוקדמת. בשווי הרווח שהיה הסוכן צפוי לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת.

פיצוי בשל סיום התקשרות:

החוק מוסיף וקובע כי לאחר סיום החוזה על ידי אחד הצדדים יהיה סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, ובלבד שכל הבאים היו קיימים: (1) חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות. (2) בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים כאמור. (3) ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות.

סכום הפיצויים.

סכום הפיצוי לפי סעיף קטן יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים. ואולם, החוק קובע כי ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם ביטל את חוזה הסוכנות כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי. כמו כן, בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי או לקבוע כי לא יהיה פיצוי כאמור, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן.

סיכום – המלצה לעניין חוזה בין ספק וסוכן מקצועי.

לסיכום, לאור הוראות החוק שאת עיקרם פירטנו לעיל, נראה כי בעידן שלאחר חקיקת החוק ישנה חשיבות רבה להסדרת היחסים עם הסוכן בחוזה כתוב ומפורט (ויש לשקול אם יהיה לתקופה קצובה אם לאו). חוזה זה יבטיח כי גם זכויותיו של הספק ישמרו, וזאת בכפוף כמובן להוראות החוק.
 
·        המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת או ייעוץ.
·        "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" עוסק בתחום המסחרי-חקלאי, קיבוצים, מושבים ובענף העופות על כל שלוחותיו.
 

עו"ד איילת רייך-מיכאלי מתמחה בליווי אגודות שיתופיות, קיבוצים, מושבים, אגש"חים, חברות, חקלאים, יזמים ואנשים פרטיים. תוך מתן מעטפת כוללת להתנהלותם המשפטית. עו"ד איילת רייך- מיכאלי צברה נסיון מוכח במשפט האזרחי-מסחרי-מינהלי-חקלאי. ובכלל כך: דיני אגודות שיתופיות, דיני עבודה, דיני חקלאות והתיישבות, דיני חברות, על כל היבטיהם.

בין לקוחות המשרד נמנים תאגידים ממגוון רחב של מגזרים עסקיים, מסחריים ופרטיים. חברות, שותפויות, קיבוצים, מושבים, אגודות שיתופיות חקלאיות. מפעלים קיבוציים, גופים העוסקים בתחומי חקלאות מגוונים, מועצות אזוריות, רשות ניקוז ועוד.

עו"ד איילת רייך- מיכאלי מתמחה בדיני אגודות שיתופיות ודיני חקלאות והתיישבות. ליטיגציה מסחרית, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני חוזים וחיובים, משפט מנהלי ודיני מכרזים. התקשרויות חוזיות בענפי חקלאות מגוונים בהתאם לחוק ההתיישבות. מקרקעין, אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, איכות הסביבה, הפקעות, תביעות ביטוח, הליכי גבייה, ירושות וצוואות, גישור ובוררות.

החל משנת 2009 עו"ד איילת רייך-מיכאלי הינה בעלת ייפוי כח מטעם היועץ המשפטי לממשלה. ומייצגת משרדי ממשלה שונים בערכאות בתי המשפט כתובעים וכנתבעים.

עו"ד איילת רייך-מיכאלי בעלת תואר ראשון בוגרת LL.B בהצטיינות משנת 2003. בעלת תואר שני LL.M, באוניברסיטת בר אילן.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

יחסי עבודה ב"קיבוץ המתחדש".

שאלה: האם מתקיימים יחסי עבודה בין החבר לקיבוץ שהפך ל"קיבוץ מתחדש"?   תשובה: סוגיית יחסי העבודה בין חבר ל"קיבוץ מתחדש" מגיעה, מעת לעת, לפתחם של

עובד-מעביד ומה שביניהם

שאלת יחסי עובד מעביד בין חבר לבין אגודה שיתופית ממשיכה להעסיק קיבוצים שיתופיים. אשר לעיתים זקוקים להכוונה משפטית על מנת לגבש עמדה בסוגיה. במטרה כי

Call Now Button