לוגו איילת

סנקציה חדשה: הטלת עיצום כספי על הפרת זכויות עובדים זרים

קיבוצים רבים מעסיקים עובדים זרים בעיקר במסגרת ענפי חקלאות וסיעוד. מצאתי לנכון להאיר עינכם לכך כי כחלק ממדיניות כוללת להגברת האכיפה. על החלתם של דיני העבודה. פורסם בשנת 2011 החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011. (להלן: "החוק להגברת האכיפה"). החוק להגברת האכיפה קובע, בין השאר, סנקציות. על מעבידים אשר הפרו חובות המוטלות עליהם כלפי עובדים על פי חוקים שונים. ביום 11.6.14 אישרה וועדת העבודה והרווחה את הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה. (שינוי התוספת השנייה לחוק) תשע"ד-2014 (להלן: "הצו"). צו זה תיקן את החוק להגברת האכיפה. כך שזה יטיל  סנקציות נוספות בגין הפרות של חוק עובדים זרים תשנ"א-1991. (להלן: "חוק עובדים זרים"). למעשה, מטרת התיקון הינה לאפשר לרשות אכיפה יעילה של הוראות חוק עובדים הזרים לגבי זכויות עובדים זרים. באמצעות אכיפה מינהלית, בנוסף לאכיפה הפלילית הקיימת בחוק עובדים זרים.

חוק עובדים זרים.

כך, על פי סעיף 2(ב)(9) לחוק עובדים זרים. חל איסור לנכות סכומים משכרו של עובד זר. (למעט סכומים הקבועים בסעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958). כמו כן בהתאם לסעיף 2(ב)(3) ו-(4) לחוק עובדים זרים אסור לנכות משכרו של העובד. סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי ומגורים הולמים. הפרת סעיפים אלו מהוה עבירה פלילית.

הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה.

במסגרת הצו, שהינו כאמור תיקון בחוק להגברת האכיפה, נקבע. כי הסנקציות המוטלות מכח החוק להגברת האכיפה יוטלו גם על הפרת הסעיפים הנ"ל מחוק עובדים זרים. לפיכך, כתוצאה מאישור הצו, בגין הפרת סעיפים אלו. תוכל הרשות לנקוט גם באכיפה מינהלית שהיא יעילה יותר. ובמסגרתה תוכל הרשות להטיל על המפר עיצומים כספיים. שיכולים להגיע עד לסך של 20,420 ₪, לכל הפרה ולכל עובד. כמו כן, בהתאם להודעה שפרסם משרד הכלכלה, אכיפה זו מאפשרת התייחסות שונה למפרים סדרתיים. שלגביהם יימשך ההליך הפלילי. לעומת מפרים אחרים שמעדו. ולגביהם יוכל המשרד להפעיל את הכלי המינהלי של העיצום כספי. (כפי שמסמיך אותו החוק להגברת האכיפה).

חוזה עבודה.

במסגרת הצו נקבע עוד כי הפרה של חובת התקשרות עם העובד הזר בחוזה בכתב. הכולל את כל הפרטים המפורטים בחוק. תחשוף את המעביד לעיצומים כספיים בגובה של עד 35,740 ₪, לכל הפרה לכל עובד. בעניין זה אציין כי חוק עובדים זרים קובע כי על המעסיק להתקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב. בשפה שהעובד הזר מבין. ולמסור לעובד הזר העתק ממנו.

זכויות עובדים זרים.

בחוזה יש לפרט את תנאי העבודה כפי שהוסכמו בין הצדדים בכפוף להוראות כל דין, וכן את כל הפרטים הקובעים בחוק, וביניהם: זהות המעסיק וזהות העובד הזר; תיאור התפקיד; שכרו של העובד הזר, רכיביו, אופן עדכון השכר לרבות רכיביו ומועדי התשלום; רשימת הניכויים משכר העבודה; תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר בעבור תנאים סוציאליים של העובד; תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה; אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד הזר לרבות יום המנוחה השבועי; תנאים לענין היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה וכן פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים, דרכי ההתקשרות עמו והזכות להגשת תלונות.

דיני עבודה.

לעניין השינויים שנעשו בעקבות הצו אביא מדבריה של המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, מיכל צוק, כפי שפורסמו בתקשורת: "במסגרת מדיניות משרד הכלכלה לקידום אוכלוסיות מוחלשות – שאוכלוסיית העובדים הזרים נמנית בהן – והגברת האכיפה בקרבן, החליט המשרד להכיל במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, גם סמכויות מנהליות מחוק עובדים זרים. זאת, על מנת לאפשר הגנה אפקטיבית על תנאי העסקתם ושכרם של העובדים הזרים. בכך, למעשה, תתאפשר אכיפת זכויות בכלים מהירים ויעילים, תוך פיקוח הדוק יותר על המעסיקים".

סיכון המעסיק.

דברים אלו, והשינויים שהוכנסו בחוק להגברת האכיפה כפי שפורט לעיל, מהווים תמרור אזהרה נוסף למעסיקי העובדים הזרים, ובכללם הקיבוצים. לאחר פרסום הצו, מעסיק שלא יקפיד על כללי העסקת העובד הזר חושף עצמו לא רק להליך פלילי כי אם גם להליך מנהלי ולעיצומים כספיים כבדים. יש לציין כי בהתאם לנתוני משרד הכלכלה, מאז כניסת החוק להגברת האכיפה נפתחו בתחום זכויות עובדים זרים 830 תיקי חקירה, הוטלו 610 סנקציות על 228 מעסיקים, מתוכם 557 התראות מנהליות ו-53 עיצומים כספיים בסכום כולל של 3,705,600 ₪. על מנת להימנע מעיצומים כספיים ותביעות עתידיות, המלצת משרדנו, שצבר מומחיות בנושא, היא להסדיר את זכויות העובדים באמצעות ליווי משפטי, בבחינת "להקדים תרופה למכה".

 

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

   = "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי- מינהלי וליטיגציה.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

תחרות בין צוואה להסכם המשבצת

שאלה בקשר להורשת משק:  האם הסכם המשבצת שולל את הזכות להורות בצוואה על מכירת המשק. וחלוקת התמורה בין היורשים? תשובה:  אני מוצאת כי בלבול רב שורר בקרב

Call Now Button