לוגו איילת

הפקיעו לך קרקע- בדוק אם אתה זכאי לפיצויים

לאחרונה מטפל משרדנו בדרישות בעלי קרקע אשר מקרקעיהם הופקעו. ולא שילמו להם פיצויים בגין רבע שטח מהחלקה. לאור כך מצאנו כי יש חשיבות להביא בפניכם הכללים המחייבים בנושא הפקעת קרקע.

סעיף 7 רישא לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943 (להלן:"הפקודה"). קובע כי ככלל לא יהא בעל קרקע זכאי לפיצויים בגין הפקעת קרקע לפי הפקודה. אלא אם השטח שהפקיעו ממנו גדול מרבע השטח הכולל של החלקה עליה ביצעו את ההפקעה. סעיף 8 (1) לפקודה קובע, כי תשלום פיצויים יהא בגין השטח המופקע העודף על רבע החלקה המופקעת.

 

פיצויים "מן החסד" בעקבות הפקעת קרקע.

יחד עם זאת סעיף 7 סיפא לפקודה מסמיך, בין היתר, את שר התחבורה. להורות על תשלום פיצויים "מן החסד" מקום בו נגרם לבעל הקרקע "סבל". סמכות זו אשר הוענקה לשר על פי הפקודה הינה סמכות שבשיקול דעת.
 

השבחה.

לאחרונה ניתן פס"ד מפי בית המשפט העליון. בע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ. (פורסם בנבו 14.5.12 ) (להלן:"עניין רוטמן"). במסגרתו נקבע, כי במקום בו לא הושבחה יתרת הקרקע הנותרת במהלך ההפקעה לפי הפקודה. על הרשות המפקיעה חובה לפצות בגין כל החלקה ללא ניכוי של 25% מן השטח.
 

שיקול הדעת של שר התחבורה.

נקבע, כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה ללא פיצוי מלא. מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. כמשמעותו בסעיף 7 סיפא לפקודה. בהעדר השבחה של החלק הנותר, הרי שהפקעת חלק מחלקה לשימוש שאינו קהילתי. (כגון הפקעות מכוח הפקודה), בלא לשלם פיצוי מלא בגינה, פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות הקניין של הפרט. וכן פוגעת בעקרון השוויון. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה לעשות שימוש בסמכותו. ולשלם לבעל הקרקע פיצוי מלא בגין ההפקעה. וזאת להבדיל משיקול הדעת שניתן לשר במסגרת הפקודה.
 

קריטריונים לפיצויים רטרואקטיביים על הפקעת קרקע.

בעקבות פסק הדין בעניין רוטמן פנה משרדנו בשם בעלי קרקעות לקבלת פיצויים. דעו כי משרד התחבורה פרסם קריטריונים מתוקנים לתשלום פיצויים מכח סעיף 7 לפקודה (להלן:"הכללים"). הכלל המנחה הינו כי ככל שמדובר בהפקעה שבה תפיסת הקרקע נעשתה בתוך תקופה של שבע שנים שעד למועד בו ניתן פסק הדין בעניין רוטמן תמליץ הוועדה המכרעת על תשלום פיצויים מן החסד בכפוף לסייגים המפורטים במסגרת כללים.
 

פיצויים עבור הפקעת קרקע.

משמעות הדבר הינה, כי לבעל קרקע אשר מקרקעיו הופקעו ונתפסו בשבע השנים שקדמו למועד פסק הדין בעניין רוטמן זכות לקבלת פיצויים בגין רבע שטח חלקתו (או פחות) אשר הופקע ואשר לא שולמו בגינו פיצויים.  
אנו ממליצים לכם לבדוק זכאותכם ובהתאם לעמוד על זכותכם לקבלת פיצוי.
 
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" מתמחה באגודות שיתופיות, בתחום המסחרי-חקלאי וליטיגציה.
* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת או ייעוץ.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

ביטול מינוי בן ממשיך

שאלה: הוריי הסתכסכו עם אחי והם מעוניינים לבטל את ההכרה בו כבן ממשיך. הם מעוניינים לחלק את רכושם באופן שווה בין כל האחים. האם הדבר

Call Now Button