העדפת מציע מקומי במכרז

במכרזים רבים שמפרסמות הרשויות המקומיות. נכלל, בין תנאי המכרז, תנאי המבהיר כי בבחירת הזוכה במכרז תינתן עדיפות למציע מקומי המתגורר בתחום הרשות. נשאלתי, ולא אחת, האם אכן רשאית הרשות לכלול תנאי העדפה במכרז מעין זה. או שמא מדובר בתנאי פסול המנוגד לעקרון השיוויון השולט כידוע בדיני המכרזים. הואיל והעוסקים בענפי החקלאות ניגשים מעת לעת למכרזים בחרתי להאיר עינכם בנושא.

תנאי מקפח.

השאלה נדונה בפסיקה ועמדה במרכזו של פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת* ביום 23.7.13. באותו עניין, פרסמה ביום 10.4.13 המועצה המקומית מג'אר מכרז פומבי. לבצוע עבודות פיתוח, סלילה, ניקוז, סימון ותמרור כביש 60. בסעיף 9 למכרז, נקבע כי:. "המועצה רשאית להעדיף מציע שהוא תושב מג'אר ובלבד שהצעתו לא תעלה על 3% אחוזים מהמחיר הנמוך ביותר. שהוצע על ידי מציע אחר מחוץ לישוב" (להלן: "תנאי ההעדפה"). העותר, תושב כפר עילוט, הגיש את הצעתו למכרז ויחד איתה הוגשו 2 הצעות נוספות. ביום 22.5.13 החליטה ועדת המכרזים כי על אף שהצעתו של העותר היתה הזולה ביותר, הזוכה במכרז הוא קבלן אחר. מאחר וקיימת לו העדפה בהיותו תושב כפר מג'אר. ונוכח העובדה כי הצעתו של העותר היתה זולה ב 0.002% בלבד.

עיקרון השוויון.

טענתו העיקרית של העותר היתה. כי החלטת הוועדה מיום 22.5.15 בטלה בהיותה בלתי חוקית, בלתי סבירה וניתנה תוך חריגה מסמכות. לדבריו, תנאי העדפה כפי שנמצא שהופיע במכרז נשוא העתירה, הינו פסול. בהיותו חותר תחת עקרון השוויון במכרזים, עקרון שהינו נשמת אפה של  שיטת המכרזים.

דיון – תושב מועצה.

בראשית פסק דינו סוקר בית המשפט את הפסיקה הקיימת בנושא. כך למשל, במקרה אחד דחתה ועדת המכרזים הצעתו של מציע מקומי, על אף כי בתנאי המכרז היה תנאי ההעדפה לטובתו. תחתיו העדיפה המועצה המקומית הצעה זולה יותר, כדי לחסוך בהוצאות הקופה הציבורית. במסגרת הבקשה למתן צו מניעה זמני קיבל השופט באותו עניין את טענת העותרת. כי בהיותה "תושב מקומי" היה על הוועדה לקבוע כי היא הזוכה במכרז תוך שהוא מנמק קביעתו כך:

"לעיצומו של עניין, נראה לי, כאמור, כי המבקשת היתה ראויה לזכות במכרז. לאור קיומו של סעיף 24 למכרז (סעיף ההעדפה – א.ר.מ), היתה המבקשת זכאית להיחשב כמציעה הזולה ביותר….הטענה היחידה שהושמעה היא, שבשל מצבה הכספי הקשה של המועצה, ראוי לה שתאמץ הצעה שהיא הזולה ביותר באופן אבסולוטי ולא רק באופן יחסי, בהתחשב "בתקרה" של % 5שבאה להעדיף את הקבלן המקומי. טענה זו אינה ראויה להישמע בשלב זה.  לו אכן היה חשוב למועצה לחסוך כל פרוטה ובשל המצוקה הכלכלית, שבה היא נתונה, לא ניתן היה להתחשב באינטרס של עידוד קבלן "מקומי", היה ראוי להשמיט מראש את סעיף 24 מהצעת המכרז, ולא לסכל בדיעבד את ציפיות המבקשת".

תנאי העדפה במכרז.

מנגד, בשני פסקי דין ישנים קבע בית המשפט העליון, כי מכרז אשר העניק עדיפות למציע מקומי דינו להיפסל. עם זאת ציין בית המשפט העליון כי לו היה מופיע תנאי שכזה בתנאי המכרז. אזי יכולה הייתה הרשות להביאו במניין שיקוליה.
לאור סקירת הפסיקה מגיע בית המשפט בענייננו למסקנה כי הסוגיה בדבר חוקיותו של תנאי ההעדפה במכרז טרם הוכרעה.

רשות מקומית.

מכאן עובר בית המשפט להכרעתו וקובע כי יש לבחון את תנאי ההעדפה, לא רק בראייה של דיני המכרזים. אלא בראיה רחבה יותר, של דיני הרשויות המקומיות ותפקידן של אלו לדאוג לרווחתם הכלכלית של תושביהן. חיזוק לעמדה זו ניתן למצוא בסעיף 77 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977. (אשר ע"פ סעיף 109 מהווה חלק מצו המועצות המקומיות(א) התשי"א-1950) הקובע:. "א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, הכשרתו והתאמתו של מועמד. (ב) עובד הרשות או מועמד אחר לא יופלה מסיבה כלשהי. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן בתנאים שווים עדיפות. לתושבים המתגוררים בתחומה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר".

העדפה במכרז לתושב מקומי.

הנה כי כן, באשר לקבלת עובדים לעבודה ניתנת עדיפות לתושבים מקומיים. באותה מידה ועל דרך של היקש, קובע בית המשפט כי ניתן לקבוע שתינתן עדיפות מה לקבלן מקומי כתנאי לזכייתו במכרז. כך, העדפת תושב מקומי ובשיעור מתון – מתוך כוונה לסייע לרווחתם של תושבי המקום-. אין בה משום תנאי פסול במכרז ומדובר התנאי הינו כשר. בית המשפט מוסיף כי מובן מאליו, כי כל מקרה יש לבחון לגופו. מקום בו יסתבר, כי בהעדפה לתושב מקומי יש "כסות עיניים" ופגיעה בטוהר המידות, אזי יכול שתנאי זה יפסל. בית המשפט קובע כי בענייננו מדובר במועצה מקומית השוכנת בצפון הארץ ובסמוך לעיירות פיתוח. כך, ששיקולי העדפה לקבלן מקומי, לצורך מתן הזדמנויות תעסוקה לתושבי המועצה, הינו בהחלט שיקול לגיטימי.

סיכום / פסק דין.

לסיכום, בית המשפט דוחה את העתירה נוכח קביעתו כי תנאי ההעדפה בנסיבות המקרה אינו תנאי פסול. בסופו של יום, מדובר בהעדפה קלת ערך יחסית 3% בסך הכל ל"טובת" המציע המקומי. אין מדובר בשיעור הנחה (או תוספת) בלתי סביר. עוד נקבע כי העותר היה מודע לתנאי ההעדפה ואף על פי כן בחר להשתתף במכרז. בכך מנוע הוא מלטעון כנגד תנאי המכרז.

 *עתמ (נצ') 16477-06-13. מאמון עבוד נ' ועדת המכרזים שליד מועצה מקומית מג'אר (פורסם בנבו, 23.07.2013).

 * המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור". מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת או מגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL.

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

קביעת סיווג לנכס לצורכי ארנונה

לאחרונה פניות רבות הגיעו למשרדי לטיפול בחיובי ארנונה במטרה להפחיתם. על כן, ראיתי לנכון להסב את תשומת ליבכם לחשיבות הרבה לסיווג נכון וראוי של הנכס

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ