פגם בהצעה שהוגשה במכרז

במסגרת ניהול עסקיהם משתתפים קיבוצים רבים, מעת לעת, בהליך של מכרז. בהליך זה נודעת חשיבות רבה להקפדה על הפרטים ומילוי בדווקנות אחר הוראותיו. שכן, כל סטייה מהוראות אלו, אף אם היא נראית שולית, עלולה להביא לפסילת הצעתו של הקיבוץ מלהשתתף במכרז. משרדי מלווה מקרוב קיבוצים וחברות בכל הליכי המכרז. ובמסגרת זו נדרש אף לנהל הליכים משפטיים בבית המשפט לעניינים מנהליים. בנושאים מגוונים הקשורים לדיני המכרזים.

מכרז אבטחה.

בטור זה מצאתי לנכון להביא בפניכם את עיקרי פסק דין שניתן ממש לאחרונה (14.7.15). בבית המשפט המחוזי בנצרת*. באותו עניין, דובר במכרז שפורסם על ידי מועצה אזורית גלבוע. בדבר "שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת יישובים ואבטחת אירועים". למכרז ניגשו חמישה מציעים, ביניהם העותרת. השיטה שנקבעה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, היתה על בסיס מתן הנחה (באחוזים) מתעריף מקסימלי שנקבע במכרז. עבור שעת אבטחת מוסדות חינוך ואבטחת ישובים. לפני הגשת ההצעות, נערך כנס קבלנים מטעם המועצה. במהלכו הונחו המשתתפים למלא את הצעותיהם בארבע ספרות. ולהימנע ממצב בו הספרה האחרונה תסתיים באפס. זאת,  בכדי שלא יוגשו שתי הצעות דומות. לאחר פרסום הזוכה במכרז, הגישה העותרת עתירה לבית המשפט. בטענה כי היה על ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של הזוכה, מאחר והצעתה מסתיימת בספרה אפס. ולהכריז על העותרת כזוכה במכרז.

פגם מהותי.

לפיכך, השאלה שעמדה בפני בית המשפט היתה. האם בהצעה הזוכה נפל פגם מהותי היורד לשורשו של עניין ומחייב את ביטול זכייתה במכרז. או שמא מדובר בפגם טכני בלבד שאין לו נפקות של ממש?

טענת המשיבות – ההנחיה בסיור קבלנים.

המשיבות לעתירה, ביניהן היו המועצה ואותה חברה שזכתה במכרז, טענו. כי ההנחיה, לפיה ההצעה צריכה להירשם בארבע ספרות כאשר הספרה האחרונה אינה יכולה להיות אפס, ניתנה במסגרת סיור קבלנים. ועל כן, לשיטתן, היא אינה חלק מתנאי המכרז. בנסיבות אלו, מאחר ומדובר בהנחיה ולא בתנאי שנכלל בחוברת המכרז, אי מילויה אינו מהווה פגם מהותי.

דיון – הוראות ההצעות למכרז.

אלא שבית המשפט דחה עמדה זו של המשיבות לעתירה. תוך שהוא קובע כי עיון בחוברת המכרז מלמד, כי ההשתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי להשתתפות במכרז. גם בסיכום כנס הקבלנים הודגש, כי רק החברות שהשתתפו בכנס, רשאיות להמשיך את התהליך. על כן, השתתפות בכנס הינו תנאי מהותי שכן בלעדיו לא ניתן להמשיך בהליכי המכרז. נוכח העובדה שההשתתפות בסיור הקבלנים הנה תנאי מהותי. הרי גם ההנחיות הניתנות באותו סיור הנן בגדר חובה וזאת מכוח קל וחומר. הראיה, כך קבע בית המשפט. כי במסגרת אותו כנס הובהר באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי ההצעה חייבת להירשם בארבע ספרות. והספרה האחרונה לא יכולה להיות אפס. נציגי המועצה הגדילו לעשות וצירפו דף תרגול. אשר מטרתו הייתה לבדוק האם נציגי החברות המציעות מבינים כיצד עליהם למלא את ההצעה.

פגיעה בעיקרון השוויון במכרזים.

בית המשפט מוסיף וקובע כי משהציעה הזוכה הצעה שנאסרה על שאר נציגי החברות המשתתפות במכרז. יש בכך משום פגיעה בעיקרון השוויון. החולש בחוזקה על כל המכרזים. תמציתו של עיקרון השוויון הוא שאין להעניק יתרון בלתי הוגן למציע אשר סטה מתנאי המכרז. האפשרות שניתנה לזוכה להציע הצעה בניגוד לתנאי המכרז בעוד שעל יתר נציגי החברות המציעות נאסר הדבר הוא החמור. לפיכך, הפגם שנפל בהצעת הזוכה בנסיבותיו של המכרז אינו פגם "טכני", כפי שנטען, אלא פגם מהותי שיש בו כדי לפגוע בשוויון בין המתמודדים במכרז. על כן, בנסיבות אלו, היה על המועצה לפסול את הצעת הזוכה ואין נפקות של ממש לפער המספרי בין הצעת העותרת לבין הצעת הזוכה, שכן עיקרון השוויון הוא שנפגע.

פסק דין – דחיית העתירה בשל שיהוי.

למרות כל האמור לעיל, בסופו של דבר דוחה בית המשפט את העתירה נוכח העובדה כי הוגשה בשיהוי, ולאחר שהזוכה כבר החלה בביצוע העבודות נשוא המכרז. בעניין זה קובע בית המשפט, בין השאר, כי בדיני מכרזים עשוי להתגבש שיהוי כבר לאחר שבועות בודדים, וזאת – בשל הצורך הענייני בביצוע פעולות מהירות בעקבות המכרז והנזק העלול להיגרם כתוצאה מעיכוב ביצוע המכרז. ככלל, עם סיום ההליך המכרזי, ממשיכים עורך המכרז והזוכה במכרז לשלב ההתקשרות החוזית, ולאחר מכן – לשלב הביצוע. התקדמות זו יוצרת ציפייה ואינטרס הסתמכות ההולכים ומתעצמים עם חלוף הזמן. שינוי האינטרסים מקצר את תקופת הזמן שתעלה לכדי שיהוי. מאחר ובאותו מקרה העבודות מושא המכרז היו אמורות להתחיל בסוף חודש דצמבר 2014, הרי שהמועד בו הוגשה העתירה, בחודש פברואר, מהווה שיהוי ניכר בנסיבות העניין.

סיכום – השתתפות במכרזים.

לסיכום, מפסק דין זה ניתן ללמוד, בנוסף לעובדה כי יש להגיש ההצעה תוך הקפדה יתרה על כל הוראות המכרז, כי ככל שצד למכרז מעוניין לתקוף את תוצאותיו, עליו לעשות זאת באופן מיידי, מבלי להתמהמה, שאם לא כן עלולה להישמע נגדו טענת שיהוי.

*עת"מ (מחוזי-נצ') 9725-02-15 ש.א.ש. צפון ועמקים – אבטחה ושמירה בע"מ נ' מועצה אזורית הגלבוע (פורסם בנבו, 14.7.2015).

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת או מגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL

ובפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תוכן העניינים

חדש

פוסטים קודמים

עסקות קונסיגנציה

עסקת קונסיגנציה (מכר מותנה) מוגדרת כעסקה שבה מסירת הנכסים/טובין לקונה אינה מלווה בהעברת הבעלות בהם. למעשה, הבעלות בטובין שנמסר לרוכש נותרת בידי המוכר עד המועד בו שולמה

Call Now Button
וואטסאפ
צריכים עזרה?
עורכת דין איילת רייך
שלום,
אפשר ליצור איתי קשר גם בוואטסאפ